Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 540/2021 Απόφασή του δικαίωσε εργαζόμενο του Δημοσίου ορίζοντας ότι το Δημόσιο με βάση την Οδηγία 90/270/ΕΟΚ και το Π.Δ. 398/1994 να θέτει τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων σε οθόνες οπτικής απεικόνισης.

Συγκεκριμένα όρισε ως παράνομη την παράλειψη του εργοδότη να προβεί, μετά από διαβουλεύσεις, στην αξιολόγηση και την οργάνωση της δραστηριότητας των εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται τακτικά και κατά μη αμελητέο τμήμα της κανονικής τους εργασίας ενώπιον οθόνης οπτικής απεικόνισης, με τέτοιο τρόπο ώστε η καθημερινή εργασία καθενός από αυτούς να διακόπτεται ανά δίωρο απασχόλησης, είτε, πρωτίστως και προεχόντως, με αλλαγές δραστηριότητας είτε, αν τούτο δεν είναι εφικτό, με διαλείμματα.

Όρισε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δικαιούται αποζημιώσεως για ηθική βλάβη, συνισταμένη στην εξαιτίας της παράλειψης έκθεση της υγείας του στους αντίστοιχους κινδύνους. Η κατά το ν. 3528/2007 χορήγηση ειδικής άδειας μιας ημέρας ανά δίμηνο για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν επηρεάζει τις διατάξεις του π.δ. 398/1994.

Τα όργανα του εναγόμενου παρέλειψαν να συμμορφωθούν προς τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και δεν ενημέρωσαν τον ενάγοντα για ενδεχόμενες βλάβες στην υγεία του, ούτε μερίμνησαν για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων για τη διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων των συγκεκριμένων συνθηκών εργασίας στην υγεία του. Η διακινδύνευση της υγείας του ενάγοντος δεν συνδέεται αιτιωδώς με τη διεκδικούμενη αποζημίωση, συνιστάμενη στις κατώτατες αποδοχές που θα κατέβαλλε το εναγόμενο σε υπάλληλο της αυτής κατηγορίας για την απασχόλησή του ενώπιον της οθόνης εργασίας κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του ενάγοντος.

Ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη, συνισταμένη στην έκθεση της υγείας του σε κίνδυνο και θα εδικαιούτο εύλογης χρηματικής ικανοποίησης.