Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της 2ΓΕ/2019 προκηρύξεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, με την οποία κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 να υποβάλουν αίτηση για τη διαδικασία κατατάξεως με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαιδεύσεως, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαιδεύσεως, κατά το μέρος που η ως άνω προκήρυξη εξαιρεί από την μοριοδότηση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των υποψηφίων την πραγματική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, εκτός εάν ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχει απολυθεί λόγω καταργήσεως της σχολικής μονάδας ή λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας.

Ο όρος της προκηρύξεως, που περιέχεται στο Κεφάλαιο Δ΄ αυτής, σύμφωνα με τον οποίο κατά την σύνταξη των αξιολογικών πινάκων κατατάξεως υποψηφίων για διορισμό ή πρόσληψη λαμβάνεται υπ’ όψιν και μοριοδοτείται η προϋπηρεσία υποψηφίων ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων στην δημόσια εκπαίδευση, κατ’ εξαίρεση δε η προϋπηρεσία στην ιδιωτική, όρος ο οποίος επαναλαμβάνει τις ρυθμίσεις του άρθρου 61 παρ. 4 περ. ζ΄ του ν. 4589/2019, δεν είναι σύμφωνος με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, οι οποίες διέπουν την στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας, για τους ακόλουθους λόγους:

Όπως έχει κριθεί, η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποτελεί γενικό και αντικειμενικό κριτήριο επιλογής, συναπτόμενο με την ικανότητα των υποψηφίων να ασκήσουν με επιτυχία τα εκπαιδευτικά καθήκοντά τους και συνάδει με τις αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, από τις οποίες, όπως εκτίθεται στην ως άνω σκέψη, ο νομοθέτης μπορεί αιτιολογημένα να αποκλίνει, εφ’ όσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση καίτοι ουδόλως σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του ν. 4589/2019 λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την διαδικασία συντάξεως των πινάκων κατατάξεως η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση (παρά μόνον κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση της απολύσεως λόγω καταργήσεως της σχολικής μονάδας, τάξεως ή τμήματος, ή λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας), από κανένα στοιχείο του φακέλου ή την εισηγητική έκθεση, δεν προκύπτουν οι λόγοι αυτής της διαφοροποιήσεως της προϋπηρεσίας που παρασχέθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση σε σχέση με την παρασχεθείσα στην δημόσια, αν και η ιδιωτική προϋπηρεσία αναγνωρίζεται, κατά τα προεκτεθέντα, σε ειδικές περιπτώσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι αυτή, κατ’ αρχήν, ποιοτικά δεν διαφοροποιείται από την παρασχεθείσα σε δημόσια εκπαιδευτήρια.

Εξ άλλου, σε προηγουμένως ισχύσαντα πάγια συστήματα διορισμού (ασχέτως της εν τοις πράγμασι πλήρους ή μη εφαρμογής αυτών) η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα της εκπαιδεύσεως λαμβανόταν υπ’ όψιν και εμοριοδοτείτο, ενώ, λόγω της αυστηρής συνταγματικής πλαισιώσεως της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, η παρεχόμενη στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εκπαίδευση είναι, σύμφωνα με τον νόμο κατά βάση ομοίου τύπου και περιεχομένου με την παρεχόμενη από τα κρατικά, για τούτο οι χορηγούμενοι από αυτά τίτλοι σπουδών είναι ισότιμοι με τους παρεχόμενους από τα δημόσια εκπαιδευτήρια, το δε υπηρεσιακό καθεστώς των υπηρετούντων εκπαιδευτικών προσεγγίζει αυτό των υπηρετούντων στην δημόσια εκπαίδευση, ενώ εξ άλλου, το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων έχει τα ίδια προσόντα που απαιτούνται για το προσωπικό των δημόσιων σχολείων.

Για τους ανωτέρω λόγους μόνη η διαφοροποίηση στον τρόπο προσλήψεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, την οποία επικαλείται τόσο το Α.Σ.Ε.Π. στις από 16.7.2020 απόψεις του, όσο και ο καθ’ ου Υπουργός Παιδείας στο από 23.2.2021 υπόμνημά του, δεν αποτελεί επαρκές αιτιολογικό έρεισμα της μη αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας τους, δοθέντος ότι πρόκειται για κριτήριο το οποίο δεν συνάπτεται με την ικανότητα των υποψηφίων να ασκήσουν εκπαιδευτικό έργο.

Τέλος, είναι μεν θεμιτό ο νομοθέτης να επιδιώκει να ενισχύσει όσους έχουν υπηρετήσει ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στην δημόσια εκπαίδευση και ως εκ τούτου διαθέτουν σημαντική εμπειρία, έχουν δε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε αυτήν, ιδίως κατά την προηγηθείσα μακρά περίοδο, κατά την οποία, λόγω σοβαρότατων δημοσιονομικών περιορισμών ήταν εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη η εφαρμογή παγίου συστήματος διορισμών, πλην τούτο δεν μπορεί να οδηγήσει σε κατ’ ουσίαν παντελή παραγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Το Τμήμα παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος.

πηγή : https://www.sakkoulas-online.gr/reader/81738af961ee3e7aee4f/?utm_source=%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1+%CE%91%CE%95&utm_campaign=034a672d25-e-info-21.2.2023&utm_medium=email&utm_term=0_7bee924d9b-034a672d25-146214305&ct=t(e-info-21.2.2023)&mc_cid=034a672d25&mc_eid=f3299803b9