Με βάση την Εγκύκλιο ΕΦΚΑ με αριθμό Φ.80000/οικ.15982/596/7.12.2020 που έχει τίτλο «Επανυπολογισμός συντάξεων από 01.10.2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης», προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού συντάξεων : α) από 01/10/2019 και β) ο επανυπολογισμός συντάξεων που έχουν απονεμηθεί από 13/05/2016 μέχρι 30/09/2019.

Συγκεκριμένα, με τον Ν. 4670/2020 (Νόμος Βρούτση) έγινε αλλαγή στα ποσοστά αναπλήρωσης της Ανταποδοτικής Σύνταξης, έχοντας ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνταξιούχοι «2 ταχυτήτων», όπου οι μεν πριν την 01/10/2019 λάμβαναν σύνταξη με περικοπές και οι δε μετά την 01/10/2019 λάμβαναν σύνταξη με μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος συνολικής ασφάλισης είναι ο ίδιος.

Με βάση την παρ. 3α του άρθρου 14 και του άρθρου 33 του ν.4387/2016:

«α) Από την 01.10.2019 οι συντάξεις – πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ – που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από την 01.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.».

Ουσιαστικά με την παρούσα Εγκύκλιο που αποτελεί εφαρμογή άρθρων του Ν. 4670/2020 προσδιορίζονται ως πιο αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης (κυρίως μετά τα 30 έτη ασφάλισης) για τους ήδη συνταξιούχους που είχαν απωλέσει μέρος της σύνταξής τους λόγω της προσωπικής διαφοράς (πχ συνταξιούχος που λάμβανε έως 31/12/2018  1.200€ σύνταξη και από 01/01/2019 λαμβάνει 1.000€ σύνταξη). Εξυπακούεται ότι για τους συνταξιούχους μετά την 01/10/2019, αφού η σύνταξή τους έχει υπολογιστεί με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, δεν θα υπάρξει αναπροσαρμογή στην σύνταξή τους.