Ι. Εισαγωγή

Η Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας διέπει τη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΔΠΧ») που συλλέγονται ή παρέχονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Η Πολιτική Απορρήτου είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) και την, εν γένει, ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τα ΔΠΧ που συλλέγονται ή παρέχονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ΔΠΧ και την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας. Ο Δικηγόρος δικαιούται να αναθεωρεί ή/και να ενημερώνει μονομερώς την Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή και πάντοτε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο Δικηγόρος δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες παραπέμπει η Ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links), πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ΔΠΧ των χρηστών. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του Δικηγορικού γραφείου.

ΙΙ. Υπεύθυνος επεξεργασίας και Εκτελών την επεξεργασία

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των ΔΠΧ των χρηστών της Ιστοσελίδας είναι ο Μαρίνος Κονδύλης με Α.Μ. ΔΣΚ 599. Το Δικηγορικό γραφείο και ο Μαρίνος Κονδύλης καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των ΔΠΧ των Χρηστών τη Ιστοσελίδας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Δικηγόρου είναι τα εξής:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ερμού 39, Κόρινθος, 20100
Τηλέφωνο: 2741304766
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: marinos.kond@gmail.com

Ο Δικηγόρος δύναται να αναθέσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την επεξεργασία ΔΠΧ της Ιστοσελίδας για λογαριασμό του μέσα στα όρια της Πολιτικής Απορρήτου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιεί εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ή/και άλλης ισχύουσας νομοθεσίας και οι σχετικές συμβάσεις με τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία ΔΠΧ ή/και άλλης ισχύουσας νομοθεσίας.

ΙΙΙ. Σκοποί της επεξεργασίας

Τα ΔΠΧ των χρηστών επεξεργάζονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Ειδικότερα, τα ΔΠΧ των χρηστών υπόκεινται κατά περίπτωση, σε επεξεργασία με σκοπό: (α) την απάντηση σε αίτημα επικοινωνίας του χρήστη (Όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση/Email), (β) την εγγραφή του χρήστη στην Ιστοσελίδα για τους σκοπούς της γνωμοδότησης (Α.Μ.Κ.Α., ηλεκτρονική διεύθυνση/Email, Κωδικό πρόσβασης/Login password) (γ) την διευκόλυνση των χρηστών για την ολοκλήρωση της γνωμοδοτικής διαδικασίας (συνταξιοδοτικά ζητήματα του χρήστη) μετά από επικοινωνία, συμφωνία και συγκατάθεση των χρηστών τόσο στους Όρους Χρήσης όσο και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική διεύθυνση/Email, Ημερομηνία γεννήσεως, Φύλο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. ως υποχρεωτικά και άλλες προσωπικές πληροφορίες για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ως προαιρετικά) και (δ) τη βελτίωση της Ιστοσελίδας.

IV. Νομιμότητα της επεξεργασίας

Καταρχήν, νομική βάση της επεξεργασίας των ΔΠΧ των χρηστών της Ιστοσελίδας είναι η συγκατάθεση των χρηστών της Ιστοσελίδας. Ειδικότερα, για τη χρήση μη τεχνικά απαραιτήτων Cookies, οι χρήστες ενημερώνονται μέσω σχετικού αναδυόμενου παραθύρου (pop-up- window) και αποδέχονται, εφόσον το επιθυμούν, τη χρήση αυτών.

Τα υποκείμενα των ΔΠΧ έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την συγκατάθεση τους ανά πάσα στιγμή μέσω αποστολής μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: marinos.kond@gmail.com

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης της.

Η συγκατάθεση των χρηστών τηρείται από το Δικηγορικό γραφείο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας και όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες από την διεκπεραίωση του σκοπού επεξεργασίας ή την ανάκληση της.

Σε κάθε περίπτωση, το Δικηγορικό γραφείο ή τρίτοι για λογαριασμό του γραφειου μπορούν να επεξεργάζονται τα ΔΠΧ των χρηστών σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 9 του γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ή/και άλλης ισχύουσας νομοθεσίας.

V. Πολιτική Cookies

VI. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η επεξεργασία των ΔΠΧ πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή. Το Δικηγορικό γραφείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα ΔΠΧ των χρηστών της Ιστοσελίδας να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των ΔΠΧ, μεταξύ άλλων, την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Για το λόγο αυτό η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας με κρυπτογράφηση για ασφαλείς ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

VΙI. Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Δικηγόρος διατηρεί τα ΔΠΧ των χρηστών της Ιστοσελίδας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ειδικότερα, διατηρεί τα απαραίτητα ΔΠΧ στην περίπτωση αιτήματος επικοινωνίας χρήστη για διάστημα που είναι ευλόγως απαραίτητο για την απάντηση στο αίτημα επικοινωνίας του χρήστη, καθώς και για την εγγραφή του χρήστη στην Ιστοσελίδα και την ολοκλήρωση της γνωμοδοτικής διαδικασίας.

VIII. Δικαιώματα χρηστών

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

 

Τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με σχετικό αίτημα μέσω αποστολής μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: marinos.kond@gmail.com με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» κι εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Παρέχουμε σε εσάς πληροφορίες για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) μήνες ακόμη, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Οι πληροφορίες επί του αιτήματος σας παρέχονται δωρεάν. Εάν το αίτημα σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, μπορούμε είτε να επιβάλλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης, είτε να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

VIII. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία , ακυρότητα των όρων της Πολιτικής Απορρήτου, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών και του Δικηγορικού γραφείου, εκ συμβάσεως ή/και αδικοπραξίας, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Κορίνθου.