Ο Θεσμός της Δικαστικής Συμπαράστασης για ΑμεΑ

Ακρογωνιαίος λίθος της προστασίας της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των ατόμων που, σύμφωνα με το άρθρο 1666 Α.Κ. 1ο εδάφιο: «λόγω ψυχικής ή διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας αδυνατούν εν όλω ή εν μέρει να φροντίζουν μόνοι για τις υποθέσεις τους», αποτελεί ο θεσμός της Δικαστικής Συμπαράστασης. Ως δικαστική συμπαράσταση νοείται το νομικό καθεστώς, στο οποίο […]

Περισσότερα